PRIVACYVERKLARING ROYAL A-WARE voor ontvangers van de b2b-nieuwsbrief

Privacyverklaring royal a-ware voor ontvangers van de b2b-nieuwsbrief

Koninklijke A-ware Food Group B.V. en haar groepsvennootschappen in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek (“Royal A-ware”) respecteren uw privacy. Royal A-ware heeft voor haar bestaande klanten en bedrijven die geïnteresseerd zijn in de producten en diensten van Royal A-ware een periodieke elektronische B2B-nieuwsbrief (“Nieuwsbrief”). Als u ervoor kiest om de Nieuwsbrief te (blijven) ontvangen, zal Royal A-ware mogelijk uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe we uw persoonsgegevens in dat geval zullen verwerken en beschermen.

Wie ontvangt de Nieuwsbrief?
Royal A-ware verstuurt de Nieuwsbrief aan een deel van haar bestaande klanten en aan bedrijven die schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het ontvangen van een periodieke Nieuwsbrief over Royal A-ware en haar producten en diensten.

Wat is het doel van Royal A-ware voor het versturen van de Nieuwsbrief?
Royal A-ware verstuurt deze nieuwsbrief om onze inzichten over de professionele toepassingen van kaas met  u te delen. Hierdoor hopen we u te kunnen voorzien van een proactief advies over de producten en diensten van Royal A-ware.

Kunt u zich afmelden voor de Nieuwsbrief?
Ja. U kunt zich te allen tijde eenvoudig afmelden voor de Nieuwsbrief, via de link die onder elke verzonden Nieuwsbrief te vinden is. U ontvangt daarna geen Nieuwsbrief meer.

Welke persoonsgegevens verwerkt Royal A-ware?
Royal A-ware verwerkt in het kader van het aan u versturen van de Nieuwsbrief uw naam en uw e-mailadres. Royal A-ware kan niet inzien welke berichten u opent en welke pagina’s van de websites van Royal A-ware u bezoekt.

Met welke doelen verwerkt Royal A-ware uw persoonsgegevens?
Royal A-ware gebruikt uw persoonsgegevens in beginsel alleen om aan u de Nieuwsbrief te versturen. Uw persoonsgegevens kunnen verder verwerkt worden indien dit nodig is voor het voldoen aan wet- en regelgeving of als er sprake is van een gerechtvaardigd (juridisch) belang van Royal A-ware.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Royal A-ware verstrekt uw persoonsgegevens aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden, zoals medewerkers van de afdeling communicatie van Royal A-ware en commerciële medewerkers van Royal A-ware. Uw persoonsgegevens kunnen in dit verband verder verwerkt worden door (medewerkers en opdrachtnemers van) verschillende groepsmaatschappijen van Royal A-ware. Royal A-ware zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht of als Royal A-ware te goeder trouw oordeelt dat zij daar een gerechtvaardigd (juridisch) belang bij heeft.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Royal A-ware draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens voorzien worden van een adequaat beveiligingsniveau, zodat uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.         

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Royal A-ware zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van het genoemde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Royal A-ware gedurende een redelijke periode kunnen behouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Welke privacyrechten heeft u?
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, of de verwerking van uw gegevens te beperken. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u hiertoe een gespecificeerd verzoek indienen onder vermelding van uw naam en contactgegevens. Royal A-ware zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Royal A-ware de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet Royal A-ware verplicht om de betreffende gegevens te bewaren. In geval de verwerking gebaseerd was op uw toestemming, is het intrekken van uw toestemming niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken.

U dient uw verzoek te richten aan de eindverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens door Royal A-ware, Koninklijke A-ware Food Group B.V.:

Koninklijke A-ware Food Group B.V.
t.a.v. Legal Department
Postbus 22106
1302CC Almere
info@royal-aware.com    

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw persoonsgegevens door Royal A-ware, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw eigen autoriteit voor gegevensbescherming of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Ga voor meer informatie naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn persoonsgegevens niet wil verstrekken?
Indien u niet (langer) wenst dat Royal A-ware uw persoonsgegevens verwerkt is het niet mogelijk om de Nieuwsbrief te (blijven) ontvangen.

Personen jonger dan 16 jaar
Als u jonger bent dan 16 jaar verzoeken we u om ons niet uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) te sturen. Als u toch contact wilt opnemen met ons op een manier waardoor u genoodzaakt bent uw persoonsgegevens te versturen, vraag dan uw ouder of voogd om dit namens u te doen. 

Cookies
Royal A-ware maakt gebruik van functionele en analytische cookies om bezoekgegevens van haar site bij te houden voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering en beveiliging van haar websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons anoniem verwerkt en alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Royal A-ware niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Royal A-ware is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 september 2019