Home > Duurzaam > Melkveehouderij

Melk geproduceerd met respect voor koe en natuur

De melk van onze ondernemende melkveehouders is de basis van bijna alle producten die we maken. Wij zijn trots op deze vakmannen en –vrouwen, die ons voorzien van melk geproduceerd met respect voor koe en natuur.

We waarderen en stimuleren onze melkveehouders voor de stappen die zij zetten om hun bedrijf te verduurzamen. Zo werken we gezamenlijk aan duurzamere en efficiëntere ketens.

 

Onze ambitie en doelstellingen

Een veerkrachtige melkveehouderij met familiebedrijven, met continu aandacht voor dierenwelzijn en een zo laag mogelijke voetafdruk is onze ambitie. Onze doelstellingen:

Broeikasemissies 

2030: gemiddeld minimaal 30% reductie broeikasgassen per kilogram meetmelk (t.o.v. 2021).

Bodem

Royal A-ware streeft naar maximale koolstofvastlegging ten behoeve van haar ketens.

Biodiversiteit

Melkveehouders spannen zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit:

  • 2025: voldoen aan minimaal 1 biodiversiteitsbundel.
  • 2030: voldoen aan minimaal 2 biodiversiteitsbundels.

Dierenwelzijn en -gezondheid

  • Royal A-ware hanteert een van Animal Welfare Quality Management afgeleid instrument voor continue aandacht en verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn.
  • Royal A-ware stuurt op realisatie van de sectordoelen voor diergezondheid en dierenwelzijn zoals vastgesteld in het land waar de melk is geproduceerd.

Veerkrachtige melkveehouderij

Jaarlijks: minimaal 75% van de melkveehouders neemt deel aan tenminste 1 inhoudelijke activiteit van Dairy Academy.

Wat doen we in de praktijk?

Bij Royal A-ware werken ondernemende doeners. Ook op het gebied van duurzaamheid laten we dit zien. Hieronder een aantal praktijkvoorbeelden binnen de pijler melkveehouderij. 

Praktijkcase: koolstof vastleggen

Koen Veldman - Manager Veehouderijzaken bij Royal A-ware vertelt in deze video hoe we samen met onze melkveehouders de uitstoot van boeikasgassen verlagen. 

Dairy Academy

Dairy Academy is het exclusieve kennisplatform voor melkveehouders die melk leveren aan Royal A-ware. In samenwerking met deskundige kennispartners worden workshops en events aangeboden die melkveehouders handvatten geeft om het bedrijf te verduurzamen en kostprijs te verlagen.

A-ware Duurzaam

Via het in 2015 geintroduceerde duurzaamheidsprogramma ‘A-ware duurzaam’, werken melkveehouders aan verduurzaming op hun bedrijf. Melkveehouders kunnen een premie verdienen door duurzaamheidsmaatregelen te nemen op een manier die past bij het ondernemerschap van de melkveehouder.

Klankbordgroep: belangrijke sparringpartner

We betrekken onze melkveehouders graag bij het efficiënter en duurzamer organiseren van onze ketens. Om dit praktisch te organiseren doen we dit via onze klankbordgroep. Hierin zijn melkveehouders uit alle melkstromen en uit verschillende regio’s vertegenwoordigd. Ze komen regelmatig samen, online of in Heerenveen. De klankbordgroep heeft een belangrijke rol als sparringpartner van de directie van Royal A-ware. Via hen blijven we op de hoogte van wat er speelt op en rondom de boerderij.

'Het voelt echt als iets gezamenlijks en ik ben trots op de onderneming waar onze melk heen gaat.'

Wim Bos - melkveehouder